Общи условия за участие в онлайн игра

“Спечели с Арвен” („Играта“) 

С участието си в Играта Участниците в нея приемат настоящите Общи условия за провеждане и участие в онлайн игра Общи условия “Спечели с Арвен” , описани подробно в по-долу, както следва:

|ОРГАНИЗАТОР|

1. Тези Общи условия уреждат реда и начина за провеждане и участие в онлайн игра Общи условия “Спечели с Арвен” , организирана и провеждана от Арвен България ООД („Организатора/ът“) и уреждат взаимоотношенията между Организатора и лицата, участващи в нея („Участници/те“).

1.1. Условията са достъпни на официалния уеб сайт на Организатора за периода на провеждане на Играта.

1.2. Организатор на Играта е администраторът на платформата https://www.аrwen.bg/, “Aрвен България” ООД, ЕИК 207011453 е със седалище и адрес на управление в България, област Пловдив, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 176 (наричано по-долу за краткост „Организатор“).

1.3. По всички въпроси, свързани с използването на уеб сайта на Организатора https://www.arwen.bg/  се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни на тази страница.

|ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА|

2. Играта ще се проведе в периода от 10.02.2024. година до 23:59 часа на 20.02.2024 година във Фейсбук страницата на Арвен: https://www.facebook.com/arwenbg/, Инстаграм страницата на Arwen: https://www.instagram.com/arwenbgbulgaria/, и на уеб сайта на Arwen: https://www.arwen.bg/.

2.1. Организаторът си запазва правото да удължи или промени периода на провеждане на Играта, за което предварително ще уведоми за това във във Фейсбук страницата, Инстаграм страницата и на уеб сайта.

|ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА|

3. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

4. В Играта могат да вземат участие всички дееспособни физически лица, навършили 18 години (наричани по-долу за краткост „Участници“), с местоживеене в Република България, които в срока по т.2. отговарят и са изпълнили настоящите Условия, с изключение на служителите на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора лица по смисъла на Търговския закон, както и всички други лица, участвали в организирането на Играта и тегленето на печелившите участници.

4.1. За да вземе участие в Играта, всеки Участник следва да отговаря на изброените по-долу условия и да е изпълнил последователно следните действия:

4.1.1. Да разполага с активен профил в платформата на Фейсбук и/или в платформата на Инстаграм

4.1.3. Да декларира, че е прочел, разбира, приема и се задължава да спазва настоящите Условия, включително че предоставя за обработка и съхранение доброволно своите лични данни за целите на участие в Играта.

4.1.4. Да декларира, че има навършени 18 години и че има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в Играта.

 . Всеки участник има право само на едно участие в Играта. Ако потребител е участвал в Играта многократно, при теглене на наградите се взима предвид само едно негово участие – първото като последователност

5.Участието в Играта през платформата Фейсбук, през платформата Инстаграм и посредством уеб сайта на Организатора се считат за взаимнозаменяеми. Следователно, Участник, който е взел участие по един от гореизброените начини, ще бъде включен в тегленето на наградите само веднъж.

|ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ |

6. Наградата, която ще бъде раздадена в Играта са:

–  10 ОТДЕЛНИ НАГРАДИ – сребърен талисман по избор

6.1. Всеки Участник, който отговаря на настоящите Условия за участие в Играта, ще бъде включен в теглене за 1 брой награди, посочени в т.6.

6.2. Всеки Участник може да печели само 1 (един) брой предметна награда, посочена в т.6. и тя не може да бъде заменена срещу паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност или с друга по вид предметна награда от Организатора.

7. Печелившият Участник, както и двама Участници-резерви ще бъдат определени на случаен принцип чрез теглене на жребий посредством софтуер за избор на случаен принцип – random-ize.com. в срок до 5 (пет) календарни дни от изтичане на периода на Играта, посочен в т.2. Жребият ще бъде изтеглен в присъствието на тричленна комисия, състояща се от служители на Организатора, която удостоверява резултатите.

7.1. Организаторът се свързва лично със съответния печеливш Участник чрез изпращане на съобщение на посочения от него е-мейл адрес.

7.2. В случай че печеливш Участник се откаже от получаването на спечелената от него награда, то той трябва да уведоми писмено Организатора в 3-дневен срок от получаване на съобщение, като заяви ясно и недвусмислено своя отказ. В този случай, Организаторът има право да избере друг Участник, измежду Участниците-резерва, който да получи съответната награда.

7.3. В случай, че Организаторът не получи отговор на изпратеното съобщение на посочения от печелившия Участник е-мейл адрес в срок от 3 (три) работни дни, печелившият Участник губи правото си да получи наградата и Организаторът изпраща съобщение на първия Участник – резерва.

7.4. В случай, че Организаторът не получи отговор на изпратеното съобщение на посочения от първия Участник-резерва е-мейл адрес в срок от 3 (три) работни дни, първият Участник-резерва губи правото си да получи наградата и Организаторът изпраща съобщение на втория Участник – резерва.

7.5. Награди, които не са раздадени поради невъзможност за осъществяване на контакт и с втория Участник-резерва, остават нераздадени.

8. Спечелилите Участници се задължават да предоставят всички необходими данни и да окажат необходимото съдействие на Организатора за предоставяне на наградата.

8.2. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от печелившия Участник или негов пълномощник.

8.4. Ако условията и изискванията за получаване на наградата не са изпълнени или печелившия Участник не е открит на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същият губи правото си да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

|ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ|

9. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимото законодателство, настоящия Раздел „Обработване на лични данни“ и Политиката за поверителност, достъпна на сайта на Организатора.

10. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците предоставят изрично, свободно, доброволно и информирано съгласие предоставените от тях лични данни при участието им в Играта и при избирането им за победители (име и фамилия, телефонен номер за връзка, e-mail, линк към профила си в социалните мрежи) да бъдат събирани и обработвани на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от Общ регламент за защита на личните данни от Организатора (“Арвен България” ЕООД, ЕИК 207011453, както и неговите подизпълнители за цели, свързани с участието им в Играта, включително администриране на провеждането на Играта, осъществяване на комуникация с Участниците, включително за доставката на спечелената награда и изпълнение на нормативните изисквания, свързани с получените предметни награди, когато е приложимо.

10.1. Данните на спечелилите Участници се обработват на основание обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. „б“ ОРЗД.

10.2. Данните за две имена на печелившите участници могат се публикуват на уеб страницата на Организатора, на основание легитимния интерес на организаторите – чл. 6, б. „е“ ОРЗД, а именно обявяване на печелившите в Играта.

10.3. Организаторът може да предава всички или част от личните данни на спечелилите участници на подизпълнители, включително на куриерска фирма, за целите на доставка на наградите и други аспекти на провеждане на Играта.

12. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Играта, посочени в тези условия.

13. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), а именно за правото си да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни; правото си да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни данни; за правото си да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване; правото си да искат ограничаването на обработката на лични данни; правото си да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна; правото си да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето; правото си да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

13.1. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, право на изтриване и оттегляне на съгласие, право на преносимост на данните, както и ограничаване на обработването на лични данни, като изпрати искане до Организатора на посочения в тези Правила негов е-мейл адрес hi@arwen.bg., достъпен включително на уеб сайта на Организатора.

13.2. Всеки Участник има право да се откаже от участие в Играта преди изтеглянето чрез жребий на печеливши Участници и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време, освен ако спечелената награда е в процес на изпращане до него – до момента на нейното получаване.

13.3. По отношение на Участник, който иска данните му да бъдат изтрити по време на Играта, Организаторът автоматично приема, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в Играта.

13.4. Всички искания за упражняване на права на Участниците следва да се отправят чрез е-мейл адреса посочен на посочения в тези Правила негов е-мейл адрес hi@arwen.bg, достъпен включително на уеб сайта на Организатора.

13.5. Всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по електронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg.

14. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до една година от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта

15. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.

16. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

16.1. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД.

17. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякакво незаконно придобиване и/а или зловредна употреба на лични данни и информация.

18. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

19. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

| ОТГОВОРНОСТ|

20. Организаторът не носи отговорност, ако спечелилите Участници не предоставят необходимите данни и не укажат необходимото съдействие за предоставяне на наградата в Играта.

21. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Условия или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на българското законодателство и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

22. Организаторът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

23. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са непредвидими и са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

24. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

25. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди и пропуснати ползи, нанесени на Участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждането й, както и в случай че наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

26. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook и Инстаграм публикацията, обявяваща провеждането на Играта.

27. Организаторът не носи отговорност, ако поради технически причини, невалидни, неверни, неточни или непълни данни или други независещи от Организатора причини, Организаторът не може да се свърже с печелившия Участник и/или награда не може да бъде връчена на съответния печеливш Участник. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в играта при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

28. Организаторът се задължава да поеме разходите за изпращане на наградата по куриер, но не е задължен да поеме никакви други допълнителни разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи, разходи за храна и всякакви други случайни или-не разходи).

29. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата. Организаторът не носи отговорност за дефекти в наградите или за забавяне при предоставянето и/или получаването им по вина на съответния външен партньор. В тези случаи печелившият Участник е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него с евентуални свои претенции.

30. Организаторът си запазва правото да изключи от участие в Играта, както и да не предостави награда на определен Участник, без предварително уведомление, в случай, че е налице някое от долуизброените условия:

а) Участникът се е регистрирал за участие в Играта с чужди или неверни лични данни;

б) Участникът е нарушил или заобиколил Условията;

в) Участникът е използвал противозаконно и/или недобросъвестно технологии, технически средства, програми, техническо оборудване и други технически средства с цел манипулиране на резултатите от Играта.

31. Ако Организаторът установи, че Участник не е осъществил и/или не спазва настоящите Условия, си запазва правото да преустанови/анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за печелившия Участник, без компенсация или заплащане, дължимо от Организатора. В случай че Организаторът установи такива ситуации след като наградата е била присъдена на печелившия Участник, последният е задължен да върне наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.

| ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ|

32. Организаторът си запазва правото да променя или допълва едностранно настоящите Условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им.

33. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка при наличието на обективни обстоятелства/събития, които правят провеждането на Играта невъзможно, да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез страницата или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участие в Играта.

34. Настоящите Условия съдържат пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на Участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

35. Всички спорове между Организатора и Участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред родово компетентния български съд в гр. София.

Настоящите правила влизат в сила от момента на стартиране на Играта – на 10/02 2024 година и важат за целия период на провеждането й и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.